Wrażenie po III spotkaniu międzynarodowym – projekt Kreatywni+

W styczniu w ramach naszego projektu odbyło się III międzynarodowe spotkanie. Uczestniczki podzieliły się swoimi wrażeniami z wyjazdu i wspólnej pracy z naszym włoskim partnerem LUETEC:

Sylwia:

„Będąc w Neapolu miałam okazję poznać włoski styl nauczania. Od samego początku urzekła mnie otwartość na nowych ludzi, spokój, spontaniczność i bardzo rodzinna atmosfera. Nie czułam się jak na warsztatach, ale na spotkaniu ze znajomymi. To było niesamowite przeżycie. Mam nadzieję, że uda mi się choć trochę przemycić ten styl na swoje zajęcia.”

Anita powiedziała:

„Wyjazd do Neapolu dostarczył mi wielu niezapomnianych wrażeń. Bardzo ciekawym przeżyciem była dla mnie przede wszystkim możliwość poprowadzenia warsztatów muzyczno-tanecznych dla lokalnych edukatorów. Uczestnicy w sposób kreatywny zaangażowali się w proponowane zajęcia, a także dzielili się ich pomysły na pracę z grupą, przedstawienie zabaw teatralnych i słynnej tarantelli .Jestem pod ogromnym wrażeniem gościnności prowadzących, ich bezpośredniości i umiejętności stworzenia świetnej atmosfery. W obu miejscach, które mieliśmy okazję odwiedzić, czułem się jak w domu i pewnością podobnie czują się osoby, które są pod opieką tych ośrodków. Myślę, że funkcjonowanie odwiedzonych przez nas ośrodków może być przykładem dobrej praktyki i doskonałą inspiracją do działania.”

A Małgorzata po spotkaniu w Neapolu stwierdziła:

„W ramach wyjazdu do Neapolu odwiedziliśmy jeszcze dwie organizacje pozarządowe współpracujące z LUETEC. Mogliśmy zobaczyć np. jak wygląda praca w Figli w Famiglia. Szczególnie zwróciła moją uwagę rola przestrzeni dostępne do prowadzenia zajęć. Organizacje członkowskie pracują z seniorami, ale także z „dziećmi ulicy”. Miejsce jest naprawdę niezwykłe. Seniorzy zawsze mogą tam przyjść, coś zjeść lub po prostu posiedzieć. Organizacja dysponuje siłownią i salą do ćwiczeń. Każdy, kto chce mogli spędzić tam swój wolny czas. Marzę o takim stworzonym przez nas miejscu w Lublinie. „

Na koniec wrażenia Agaty:


„Wspólne realizowanie działań to duża przygoda. To nasz pierwszy projekt międzynarodowy. Cieszę się, że naszym pierwszym partnerem jest LUETEC. Osobiście, nabrałam dużo śmiałości w prowadzeniu działań międzynarodowych dzięki temu, że Giovanna, Diana, Martina są tak otwartymi osobami. Nasze współpraca jest dla mnie dużą inspiracją do kolejnych działań w Karuzeli. Uwierzyłam, że działania z osobami 60+ można, a nawet należy prowadzić na poziomie europejskim. Przed drugim wyjazdem do Neapolu czułam się już jakbym jechała do przyjaciół.”

Drugi spacer kreatywny w Lublinie

english below

25 października odbył się drugi spacer kreatywny. Tym razem seniorzy mieli pozować jak postacie na wybranych przez nich grafikach. Jak dokładnie udało im się to odtworzyć? Oceńcie sami:)

On October 25, a second creative walk took place. This time, seniors were supposed to pretend to be the heroes of the graphics they chose. How exactly did the participants manage to repeat the positions in the photos? Rate it 🙂

Pierwsze lokalne warsztaty, czyli spacer kreatywny w Lublinie

[english below]

We wtorek w Karuzeli rozpoczęliśmy warsztaty lokalne dla lokalnych uczestników z Lublina. Nowa grupa 60+ przetestowała pierwszy scenariusz kreatywnych spacerów. Tematami spotkania były mandale i wzajemne poznanie się. Każda osoba wykonała przynajmniej jedną mandalę i podzieliła się informacjami o sobie z resztą spacerowiczów. Do zobaczenia następnym razem!

On Tuesday in Karuzela we started local workshops for local participants from Lublin. New group of 60+ tested first creatives walks script. Mandalas and knowing each other were these meeting subjects. Every person made at least one mandala and share information what it is said about herself with rest of walkers. See you next time!

Warsztaty muzyczne – Opera (LUETEC, ERASMUS 60+)

english below

warsztaty o nauce Opery.
Lekcja-koncert do zaangażowania i interakcji z uczestnikami.
Podejście edukacyjne dla uczniów 60+.

Puccini i jego dzieła, jego kobiety, innowacje wielkiego kompozytora w światowym krajobrazie lirycznym.
Musetta, Turandot, Madame Butterfly, Tosca:
Klasa – wysoka jakość pokazu.
Nasza podróż po Operze trwa dalej.

workshop about learning Opera.
Lesson-concert to involve and interact with participants.
Education approach for studente 60+.

Puccini and his works, his women, the innovations of the great composer in the world lyrical landscape.
Musetta, Turandot, Madame Butterfly, Tosca:
Class – high quality of the show.
Our journey through the Opera House continues.

II spotkanie międzynarodowe projektu „Kreatywni 60+”

english below

Za nami drugie spotkanie międzynarodowe w ramach projektu „Kreatywni 60+”. Tym razem grupa 5 osobowa z naszej Fundacji gościła w Neapolu u partnera projektu Libera Università Europea Luetec. To były 3 bardzo intensywne dni, w czasie których omawialiśmy postępy projektu, które już udało nam się osiągnąć, rozmawiałyśmy o pomysłach na wykonanie poszczególnych działań np. jak zwiększyć jeszcze ich jakość. Zaplanowałyśmy także kolejne działania. Przetestowałyśmy dwa scenariusze warsztatów kreatywnych, które są jednym z rezultatów projektu i podzieliłyśmy się naszymi wrażeniami. Wzięłyśmy także udział w warsztatach międzypokoleniowych. To bardzo ważny dla nas czas, dzięki któremu i Karuzela i poszczególne osoby w naszej ekipie zdobywają nowe doświadczenia, w tym współpracy międzynarodowej.

Spotkanie było działaniem projektu „KREATYWNI 60+. Nowy model pracy z seniorami oparty na kreatywności i uczestnictwie w kulturze”, który jest współfinasowany przez Unię Europejską.


The second international meeting within the framework of the „Kreatywni 60+” project is behind us. This time, a group of 5 people from our Foundation visited Naples with the project partner Libera Università Europea Luetec. These were 3 very intense days, during which we discussed the progress of the project that we have already achieved, we talked about ideas for the implementation of individual activities, e.g. how to increase their quality. We have also planned the next steps. We tested two scenarios of creative workshops, which are one of the project results, and shared our impressions. We also participated in intergenerational workshops. This is a very important time for us, thanks to which the Carousel and individuals in our team gain new experiences, including international cooperation.

The meeting was an activity of the project „CREATIVE 60+. A new model of working with seniors based on creativity and participation in culture”, which is co-financed by the European Union.

Erasmus + – pierwsze spotkanie międzynarodowe

english below

Pierwsze spotkanie międzynarodowe już za nami. Fundacja Karuzela Aktywności  (Polska) i LUETEC (Włochy) zaprezentowały swoje działania i osiągnięcia w pracy z seniorami. Poznaliśmy się, ustaliliśmy harmonogram działań w ramach projektu Creative 60+. Zaplanowaliśmy także dalsze działania w ramach projektu Creative 60+. Bardzo dziękujemy za spotkanie i cieszymy się z naszej współpracy.

The first international meeting is behind us. Fundacja Karuzela Aktywności (Poland) and LUETEC (Italy) presented their activities and achievements in working with seniors. We got to know each other, agreed a schedule of activities under the Creative 60+ project. We have also planned further activities under the project. Thank you very much for the meeting and we look forward to our cooperation.

Online meeting with Luetec/ spotkanie online w Luetec

Po polsku poniżej

Our first meeting 🙂 So pleased to meet You!17.02.22 was the first Erasmus+ on-line meeting with our Italian partner – LUETEC.We got to know each other and discussed the schedule of activities, as well as agreed the aspects related to the first international meeting in Poland.


Nasze pierwsze spotkanie 🙂 Bardzo miło Was poznać!17.02.22 odbyło się pierwsze spotkanie Erasmus+ on-line z naszym włoskim partnerem – LUETEC.Poznaliśmy się i omówiliśmy harmonogram działań, a także uzgodniliśmy aspekty związane z pierwszym międzynarodowym spotkaniem w Polsce.

CREATIVE 60+/KREATYWNE 60+

English below

„KREATYWNE 60+. Nowy model pracy z seniorami oparty na kreatywności i udziale w kulturze” – 2021-1-PL01-KA210-ADU000034914 to wymiana dobrych praktyk Erasmus+ projekt Partnerstwa na małą skalę Podstawowym celem jest stworzenie innowacyjnych narzędzi dla wychowawców pracujących z seniorami. Podnoszenie poziomu kluczowych kompetencji wśród seniorów w obszarze rozumienia i tworzenia informacji, osobistej, społecznej oraz w zakresie uczenia się oraz świadomości kulturowej i ekspresji. Aktywizować seniorów i wspierać dialog międzypokoleniowy. Wzmacnianie potencjału organizacji partnerskich, dzielenie się i wymiana pomysłów, doskonalenie wiedzy na temat dobrych praktyk i metod jako inkluzywnej techniki Partnerami projektu są wszyscy aktorzy zaangażowani w dziedzinie edukacji dorosłych. Pochodzą z Polski i Włoch.


„CREATIVE 60+. A new model of working with seniors based on creativity and participation in culture” – 2021-1-PL01-KA210-ADU000034914 is exchange of good practice Erasmus+ Small-scale Partnership project. The primary goal is to create innovative tools for educators working with seniors. To raise level of key competences among seniors in the area of understanding and creating information, personal, social and in the field of learning as well as cultural awareness and expression. To activate seniors and to support intergenerational dialogue. To strengthen the potential of partner organizations, sharing and exchanging ideas, improving knowledge about good practices and methods as an inclusive teaching technique. The project partners are all actors involved in the adult education field. They come from Poland and Italy.