Statut

wersja obowiązująca od 15.03.2023 3.

Statut

Fundacji KARUZELA AKTYWNOŚCI

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

§ 1

1. Fundacja KARUZELA AKTYWNOŚCI zwana dalej Fundacją została ustanowiona z woli: Renaty Jankowskiej zam Niedrzwica Kościelna, ul. Kandydaty 19, zwanej dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w Lublinie dnia …………………

2. Fundacja działa w szczególności na podstawie ustawy z 6 kwietnia 1984 r. o Fundacjach, ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie oraz w oparciu o niniejszy statut.

§ 2

1. Fundacja posiada osobowość prawną w rozumieniu kodeksu cywilnego.
2. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego.
3. W ramach Fundacji mogą być tworzone niesamodzielne jednostki organizacyjne zwane sekcjami, działami i inne.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest Lublin.

§ 4

1. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji.
2. Fundacja może używać pieczęci zatwierdzonej przez Zarząd Fundacji.
3. Fundacja może ustanawiać odznaczenia i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym, prawnym i innym jednostkom organizacyjnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub samej Fundacji.
4. Fundacja może używać nazwy skróconej Fundacja Karuzela.

§ 5

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub minister właściwy ds. Kultury.

§ 6

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem województwa Lubelskiego i gminy Lublin.
2. Fundacja może także prowadzić swoją działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Fundacja została powołana na czas nieokreślony.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele zgodnie z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodnie z obowiązującym prawem.

§ 8

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności będzie przeznaczony na realizację celów statutowych.
2. Fundacja gromadzi środki finansowe oraz finansuje inwestycje służące realizacji jej celów statutowych.
3. Fundacja może prowadzić odpłatną działalność statutową.

Rozdział II. Cele, środki i zasady działania Fundacji.

§ 10

Celem statutowym Fundacji jest stymulowanie oraz wspieranie rozwoju społecznego, kulturalnego, psychicznego, fizycznego i duchowego człowieka w całym cyklu jego życia oraz aktywizacja społeczna i zawodowa poprzez działania edukacyjne i aktywizacyjne dzieci, młodzieży i dorosłych.

W zakresie realizacji wyznaczonych celów Fundacja współpracować będzie z instytucjami z sektora samorządowego, pozarządowego i prywatnego.

§ 11

Do zadań Fundacji należą w szczególności działania z zakresu:
– działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
– nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
– krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
– promocji i organizacji wolontariatu;
– pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinie i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
– działalności charytatywnej;
– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
– upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
– podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem historii i kultury regionu;
– ochrony i promocji zdrowia;
– działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
– promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
– działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
– działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
– porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
– upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspierających rozwój demokracji;
– działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
– ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego;
– działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz inne podmioty,
– inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej młodzieży oraz osób niepełnosprawnych;
– upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

§ 12

 1. Fundacja realizuje swój cel i zadania poprzez:
 1. świadczenie usług pedagogicznych, edukacyjnych, doradczych i innych;
 2. pobudzanie i stymulowanie aktywności społecznej, kulturalnej i gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców wsi i małych miejscowości;
 3. propagowanie idei samorządności, rozwój i kształtowanie pozytywnych postaw obywatelskich, społecznych oraz aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu publicznym;
 4. edukację z zakresu nowoczesnych technologii informacyjnych oraz promocję innowacyjnych rozwiązań informatycznych w życiu społeczności lokalnych;
 5. rozbudzanie, zaspokajanie potrzeb kulturalnych oraz edukacyjnych dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów poprzez organizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i oświatowych;
 6. stwarzanie dzieciom, młodzieży, dorosłym i seniorom sprzyjających warunków do rozwoju zdolności, zainteresowań, talentów;
 7. organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w tym organizacja wypoczynku letniego i zimowego, dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym;
 8. podejmowanie działań z zakresu animacji kultury i promocji dziedzictwa kulturowego m.in. poprzez warsztaty, spektakle teatralne, gry symulacyjne i inne atrakcyjne formy przekazu;
 9. organizowanie spotkań, szkoleń, warsztatów i innych w zakresie edukacji dzieci , młodzieży, dorosłych i seniorów, wyrównywania szans edukacyjnych oraz przeciwdziałania patologii społecznej;
 10. prowadzenie publicznych i niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodka kultury, szkoły, przedszkola i innych placówek edukacyjnych;
 11. podejmowanie działań na rzecz powstawania nieformalnych grup, których celem będzie praca na rzecz rozwoju środowisk lokalnych; inicjowanie powstawania m.in. klubów młodzieżowych, klubów seniora, międzypokoleniowych;
 12. podejmowanie działań na rzecz współpracy międzypokoleniowej;
 13. organizacja międzynarodowych spotkań dzieci i młodzieży; współpraca z organizacjami międzynarodowymi, których cele tożsame są z celami Fundacji;
 14. szerzenie świadomości europejskiej oraz wiedzy o Europie;
 15. inicjowanie i realizacja programów aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem;
 16. przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy;
 17. współpraca z instytucjami rynku pracy w zakresie realizacji programów przeciwdziałania bezrobociu;
 18. odkrywanie i ochrona miejsc i przedmiotów związanych z historią i tradycją środowiska lokalnego;
 19. podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej, popularyzowanie form demokratycznych;
 20. organizacja spotkań, warsztatów z organizacjami analogicznymi w celu wymiany doświadczeń i promocji;
 21. podejmowanie działań na rzecz edukacji ekologicznej, zdrowego trybu życia, promocji i ochrony zdrowia wśród społeczności lokalnej;
 22. zapobieganie patologiom społecznym, a w szczególności uzależnieniom, bezrobociu, agresji i przestępczości;
 23. opracowanie, propagowanie i realizowanie programów profilaktycznych, profilaktyczno-zdrowotnych, sportowych, edukacyjnych, wychowawczych, resocjalizacyjnych, terapeutycznych, integracyjnych w kraju i za granicą;
 24. wspieranie placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, profilaktycznych, rehabilitacyjnych i adaptacyjnych;
 25. organizacja turystyki w regionie, promocja gminy jej zasobów historycznych i ekologicznych;
 26. współpracę z władzami rządowymi, samorządowymi, instytucjami sektora prywatnego, organizacjami pozarządowymi, organizacjami kościelnymi, instytucjami Unii Europejskiej oraz osobami fizycznymi w kraju i za granicą;
 27. przeprowadzanie akcji charytatywnych, aukcji i zbiórek, z których dochód będzie przeznaczony na realizację celów statutowych Fundacji;
 28. organizowanie, przeprowadzanie konferencji, kursów, szkoleń, wizyt studyjnych, doskonalenia personalnego i zawodowego dla osób fizycznych, organizacji i instytucji;
 29. wydawanie broszur, ulotek informacyjnych i innych materiałów promujących działania Fundacji;

2. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

3. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych celem Fundacji.

4. W związku z prowadzoną działalnością Fundacja może nawiązywać kontakty międzynarodowe z poszanowaniem norm prawa międzynarodowego, prawa polskiego oraz prawa ojczystego kontrahentów zagranicznych.

Rozdział III. Organy i organizacja Fundacji.

§ 13

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

§ 14

Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 15

1. Zarząd liczy od dwóch do pięciu osób. Pierwszy skład Zarządu ustala Fundator, powołując jednocześnie Prezesa. Kolejne składy Zarządu ustala sam Zarząd, wskazując także Prezesa.
2. Zarząd wybierany jest na czas nieokreślony.
3. Członkostwo Zarządu ustaje:
– z chwilą śmierci;
– na skutek odwołania.
4. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:
– złożenia rezygnacji;
– istotnego naruszenia postanowień ustawy; statutu;
– nienależytego wykonywania funkcji członka Zarządu.
Odwołania dokonuje Zarząd.
5. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
6. Członkowie Zarządu mogą pełnić swoje funkcje za wynagrodzeniem.

§ 16

1. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Fundacji.
3. Prezes obowiązany jest zwoływać posiedzenie Zarządu na żądanie Ministra wskazanego w § 5 w terminie 14 dni od doręczenia odpowiedniego żądania.
4. Zarząd może podejmować uchwały, jeżeli w posiedzeniach biorą udział wszyscy jego członkowie, chyba, że członek Zarządu, po zapoznaniu się z programem obrad, przedstawi Zarządowi na piśmie oświadczenie zawierające zgodę na podjęcie uchwały mimo jego nieobecności.
5. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów.

§ 17

1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone w myśl przepisów ustawy i postanowień statutu dla innych organów, w szczególności:
– reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, w szczególności wobec organów państwowych i samorządowych;
– sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
– przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów;
– uchwalanie programów działania Fundacji i planów ich realizacji;
– opracowywanie i uchwalanie rocznych i wieloletnich planów i strategii działania Fundacji;
– uchwalanie rocznych planów finansowych, bilansów finansowych oraz sprawozdań rocznych z działalności Fundacji;
– uchwalanie instrukcji w zakresie administrowania i działalności finansowej;
– uchwalanie regulaminów zwrotu kosztów i wydatków osobom, które poniosły je w związku z działalnością Fundacji;
– decydowanie o strukturze organizacyjnej Fundacji i prowadzenie polityki kadrowej Fundacji, w tym ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków przeznaczonych na wynagrodzenie;
– podejmowanie uchwał w sprawie połączenia z inną fundacją;
– uchwalanie regulaminów pracy Zarządu;
– uściślenie podziału pracy pomiędzy członkami Zarządu;
– powoływanie i odwoływanie pełnomocników Zarządu;
– podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu Fundacji;
– rozpatruje i zatwierdza roczne sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji,;
– przedstawienie na żądanie Ministra wskazanego w § 5, sprawozdań z działalności Zarządu, programów działalności oraz analiz prawidłowości wykorzystania środków finansowych i innych zasobów majątkowych Fundacji;

§ 18

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych, składać może każdy Członek Zarządu samodzielnie.
 2. Składanie oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Fundacji wymaga podpisu Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu.
 3. W sprawach majątkowych przekraczających kwotę 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa Zarządu Fundacji.

§ 19

1. Obsługa Zarządu Fundacji należy do biura Fundacji.
2. Biuro jest podporządkowane Zarządowi Fundacji.
3. Regulamin organizacyjny Biura ustala Zarząd.

Rozdział IV. Majątek Fundacji.

§ 20

Majątek Fundacji stanowi kwota 2000,00 złotych /słownie: dwa tysiące złotych/ zadeklarowane przez Fundatora w akcie fundacyjnym, kwoty zadeklarowane przez donatorów, środki finansowe, nieruchomości oraz prawa majątkowe nabyte przez Fundację
w trakcie jej działalności.

§ 21

Fundacja czerpie środki finansowe w szczególności z:
1. darowizn, spadków i zapisów pochodzących od osób fizycznych i osób prawnych;
2. dochodu z majątku ruchomego i nieruchomego oraz innych praw majątkowych;
3. subwencji oraz dotacji;
4. zbiórek publicznych, aukcji i imprez publicznych;
5. odsetek od lokat;
6. dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego;
7. innych wpływów.

§ 22

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przejęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 23

Za swoje zobowiązania Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem.

§ 24

Zabrania się:

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej oraz w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi;

2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż stosunek do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż stosunek do osób trzecich;

4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od pomiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozdział V. Zmiany Statutu Fundacji.

§ 25

1. Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.
2. Zmiany Statutu może dokonywać Zarząd Fundacji.
3. Zmiana Statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego ustalenia.

Rozdział VI. Likwidacja Fundacji.

§ 26

1. Fundacja podlega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została ustanowiona lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji przeznaczonych na realizację jej celów.

2. Momentem decydującym o likwidacji z powodu wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji jest sytuacja, w której dalej prowadzona działalność Fundacji doprowadziłaby do jej niewypłacalności.

3. W sytuacji określonej w ust. 1 i 2 Zarząd zobowiązany jest stwierdzić stan uzasadniający likwidację i zawiadomić o jego istnieniu Ministra sprawującego nadzór nad Fundacją.

4. W razie likwidacji Fundacji pozostały po niej majątek winien zostać przekazany na realizację celów określonych w § 10.