Regulamin Klubu Karuzela dla osób 60+

Postanowienia ogólne

 1. Klub Seniora (zwany dalej Klubem) został utworzony w strukturze organizacyjnej Fundacji Karuzela Aktywności. Klub swoją działalnością obejmuje teren powiatu lubelskiego.
 2. Klub jest formą pomocy w organizowaniu czasu wolnego dla osób które ukończyły 60 rok życia, przy współfinansowaniu zajęć przez Miasto Lublin oraz z innych środków pozyskiwanych przez Fundacją Karuzela.
 3. Klub obok działań bezpłatnych dla jego członków, może prowadzi także działalność odpłatną.
 4. Siedziba klubu mieści się w Lublinie przy ul. Górskiej 9.
 5. Klub nie posiada osobowości prawnej i prowadzi działalność zgodnie z niniejszym regulaminem.
 6. Nadzór nad działalnością Klubu sprawuje Fundacja Karuzela Aktywności.
 7. Członkami  Klubu mogą zostać wszystkie osoby w wieku 60+ zainteresowane działalnością Klubu, które wniosą pełną opłatę członkowską za dany semestr.
 8. Przynależność do Klubu jest oparta na zasadzie dobrowolności.
 9. Wszystkie osoby należące do Klubu mają pierwszeństwo przy zapisywaniu się na wydarzenia oraz wycieczki organizowane przez Fundację Karuzela Aktywności. Dodatkowo w przypadku wycieczek otrzymują rabat obliczany indywidualnie do każdej wycieczki.

Cele i zakres działania Klubu

 1. Celem nadrzędnym Klubu jest stymulowanie oraz wspieranie rozwoju psychicznego, fizycznego, społecznego i duchowego seniorów, a także aktywizacja społeczna uczestników.
 2. Najważniejsze zadania Klubu to:
  1. zapewnienie członkom dostępu do szeroko rozumianych form życia kulturalnego, towarzyskiego, a także rozwój i wspomaganie zainteresowań,
  2. organizowanie działań i warsztatów wspierających integrację wewnątrzpokoleniową, udział w życiu kulturalnym i towarzyskim oraz wspomagających sprawność intelektualną i ruchową,
  3. organizacja wyjść na wydarzenia kulturalne,
  4. współpraca z innymi organizacjami działającymi na rzecz seniorów,
  5. tworzenie warunków umożliwiających integrację międzypokoleniową ze studentami i młodzieżą.

Prawa i obowiązki członków Klubu Seniora

 1. Do obowiązków członka Klubu seniora należą przede wszystkim:
  1. przestrzeganie regulaminu,
  2. dbanie o zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Klubie,
  3. poszanowanie godności osobistej innych członków Klubu, a także edukatorów, koordynatorów i innych osób zaangażowanych w prowadzenie zajęć i warsztatów,
  4. utrzymanie w należytym porządku pomieszczeń, materiałów do zajęć oraz innego wyposażenia Klubu,
  5. przestrzeganie norm i zasad wzajemnego współżycia społecznego oraz wzajemna akceptacja i tolerancja poglądów innych osób,
  6. prezentowanie postawy moralnej nienarzucającej innym własnych poglądów,
  7. przestrzeganie zakazu uczestnictwa w zajęciach organizowanych w Klubie osób będących pod wpływem alkoholu, środków odurzających,
  8. dbanie o higienę osobistą,
  9. uiszczanie opłat za uczestnictwo w Klubie, bilety wstępu na wydarzenia kulturalne terminowo,
  10. punktualne przybycie na wyznaczoną godzinę warsztatów organizowanych w Klubie.
 2. Każdy członek Klubu ma prawo do:
  1. korzystania ze wszystkich form działalności Klubu,
  2. rozwijania swoich zainteresowań oraz dzielenia się nimi z innymi członkami Klubu,
  3. składania propozycji  i sugestii dotyczących tematyki zajęć i warsztatów,
  4. uczestnictwa w wyjściach na wydarzenia kulturalne,
  5. informacji na temat grafiku zajęć w Klubie,
  6. dzielenia się swoimi poglądami w sposób konstruktywny i pozbawiony oceniania innych,
  7. uzyskania pełnych informacji na temat działalności Klubu.
 3. Za wszystkie rzeczy osobiste znajdujące się w Klubie odpowiedzialność ponoszą uczestnicy będący ich właścicielami.
 4. Zabrania się wnoszenia i pozostawienia w Klubie przedmiotów mogących być zagrożeniem dla mienia, zdrowia lub życia osób
 5. Członkostwo w Klubie wygasa z chwilą:
  1. rezygnacji z uczestnictwa w Klubie na własną prośbę,
  2. skreślenia z listy członków spowodowanego niewniesieniem opłaty członkowskiej lub poważnymi naruszeniami niniejszego regulaminu, zwłaszcza dotyczące nieprzestrzegania prawidłowych zasad współżycia społecznego.

Finanse i organizacja Klubu

 1. Każdy, kto uczestniczy w działaniach prowadzonych przez Klub, wnosi opłatę członkowską:
  1. w przypadku stałych członków Klubu opłata wynosi  60 zł za semestr trwający za semestr trwający od lutego do czerwca (sem. I) i od września do grudnia(sem. II),
  2. opłatę członkowską można wnosić jednorazowo w formie gotówkowej lub przelewem na konto bankowe (do 29.02 i 30.09.) lub w formie 4 wpłat miesięcznych (do każdego 15. miesiąca),
  3. konto bankowe do wpłaty: 04 1750 0012 0000 0000 2762 7765, tytuł przelewu: składka na Klub Karuzela
  4. opłata członkowska jest obowiązkowa i nie jest uzależniona od obecności na zajęciach,
  5. niewniesienie opłaty może skutkować skreśleniem z listy uczestników oraz nie przyjmowaniem w kolejnych semestrach lub na działania,
  6. w przypadku osób niebędących członkami Klubu, które chcą wziąć udział w pojedynczych zajęciach organizowanych w Klubie opłata wynosi 20 zł za pojedyncze zajęcia