II spotkanie międzynarodowe projektu „Kreatywni 60+”

english below

Za nami drugie spotkanie międzynarodowe w ramach projektu „Kreatywni 60+”. Tym razem grupa 5 osobowa z naszej Fundacji gościła w Neapolu u partnera projektu Libera Università Europea Luetec. To były 3 bardzo intensywne dni, w czasie których omawialiśmy postępy projektu, które już udało nam się osiągnąć, rozmawiałyśmy o pomysłach na wykonanie poszczególnych działań np. jak zwiększyć jeszcze ich jakość. Zaplanowałyśmy także kolejne działania. Przetestowałyśmy dwa scenariusze warsztatów kreatywnych, które są jednym z rezultatów projektu i podzieliłyśmy się naszymi wrażeniami. Wzięłyśmy także udział w warsztatach międzypokoleniowych. To bardzo ważny dla nas czas, dzięki któremu i Karuzela i poszczególne osoby w naszej ekipie zdobywają nowe doświadczenia, w tym współpracy międzynarodowej.

Spotkanie było działaniem projektu „KREATYWNI 60+. Nowy model pracy z seniorami oparty na kreatywności i uczestnictwie w kulturze”, który jest współfinasowany przez Unię Europejską.


The second international meeting within the framework of the „Kreatywni 60+” project is behind us. This time, a group of 5 people from our Foundation visited Naples with the project partner Libera Università Europea Luetec. These were 3 very intense days, during which we discussed the progress of the project that we have already achieved, we talked about ideas for the implementation of individual activities, e.g. how to increase their quality. We have also planned the next steps. We tested two scenarios of creative workshops, which are one of the project results, and shared our impressions. We also participated in intergenerational workshops. This is a very important time for us, thanks to which the Carousel and individuals in our team gain new experiences, including international cooperation.

The meeting was an activity of the project „CREATIVE 60+. A new model of working with seniors based on creativity and participation in culture”, which is co-financed by the European Union.