CREATIVE 60+/KREATYWNE 60+

English below

„KREATYWNE 60+. Nowy model pracy z seniorami oparty na kreatywności i udziale w kulturze” – 2021-1-PL01-KA210-ADU000034914 to wymiana dobrych praktyk Erasmus+ projekt Partnerstwa na małą skalę Podstawowym celem jest stworzenie innowacyjnych narzędzi dla wychowawców pracujących z seniorami. Podnoszenie poziomu kluczowych kompetencji wśród seniorów w obszarze rozumienia i tworzenia informacji, osobistej, społecznej oraz w zakresie uczenia się oraz świadomości kulturowej i ekspresji. Aktywizować seniorów i wspierać dialog międzypokoleniowy. Wzmacnianie potencjału organizacji partnerskich, dzielenie się i wymiana pomysłów, doskonalenie wiedzy na temat dobrych praktyk i metod jako inkluzywnej techniki Partnerami projektu są wszyscy aktorzy zaangażowani w dziedzinie edukacji dorosłych. Pochodzą z Polski i Włoch.


„CREATIVE 60+. A new model of working with seniors based on creativity and participation in culture” – 2021-1-PL01-KA210-ADU000034914 is exchange of good practice Erasmus+ Small-scale Partnership project. The primary goal is to create innovative tools for educators working with seniors. To raise level of key competences among seniors in the area of understanding and creating information, personal, social and in the field of learning as well as cultural awareness and expression. To activate seniors and to support intergenerational dialogue. To strengthen the potential of partner organizations, sharing and exchanging ideas, improving knowledge about good practices and methods as an inclusive teaching technique. The project partners are all actors involved in the adult education field. They come from Poland and Italy.